Πανσέληνος στις 11  μοίρες και 22′ Παρθένου

Featured

gian-reto-tarnutzer-45212-unsplash

2 Φεβρουαρίου, 2018 – 02:51 τοπική ώρα

Πως η καθημερινότητα μας φέρνει σε επαφή  με το μεταφυσικό στοιχείο και τα μυστήρια τοπία της ζωής.

Οι “γέφυρες” με τους άλλους, όσα μας βοηθούν και μας ευαισθητοποιούν, και τα γιατί των όσων επιθυμούμε και διεκδικούμε.

Η ανάγκη να διακρίνουμε την ουσία, να παρέχουμε, να διορθώσουμε, να γίνουμε παραγωγικοί και να δούμε βελτίωση στην ζωή.

Η Πανσέληνος στον άξονα Παρθένου/Ιχθύ μας δείχνει μια πρώτη συνολική εικόνα, των προθέσεων και θεμάτων που ανέδειξε ο σεληνιακός κύκλος που ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου στον Υδροχόο.

Ο κύκλος ξεκίνησε με το φαινόμενο της Έκλειψης και έθεσε νέες προθέσεις για αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και την ανάγκη να απελευθερωθούμε ή να βρούμε οδούς ανεξαρτησίας από σχήματα, καταστάσεις και σχέσεις που είτε έχουν υπάρξει περιοριστικά ή σπατάλησαν ενέργεια. Η επιρροή της έκλειψης είναι ευρύτερης διάρκειας (μέχρι τον Ιούλιο του 2018), και συνεπώς η Πανσέληνος δεν αποτελεί το μοναδικό σημείο κορύφωσης του κύκλου, αλλά ίσως θα πρέπει να την δούμε ως ένα ενδιάμεσο στάδιο που ενεργοποιεί αποφάσεις, και ζητά προσαρμοστικές κυρίως εξισορροπήσεις ώστε να αρχίσουμε να διορθώνουμε με έμπρακτο τρόπο κάποια θέματα (Παρθένος).  Ο χάρτης της Πανσελήνου παρουσιάζει έμφαση στο στοιχείο του Νερού και ενεργοποιεί τον άξονα Ιχθύων/Παρθένου που ανήκει στον μεταβλητό σταυρό και που διαπραγματεύεται την έννοια της πίστης, της ενσυναίσθησης σε σχέση με την ορθή διάκριση, αλλά και την χρησιμότητα των πραγμάτων.  Η Πανσέληνος λοιπόν φωτίζει την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε θέματα και να βάλουμε μια τάξη. Continue reading

Super Full Moon / Lunar Eclipse at 11 degrees Leo 37′

Featured

kelly-sikkema-328715

January 31, 2018 – 12:26 UT (Total duration of eclipse 5 hours and 17 ‘)

The personal element and its contribution to collective awareness. How do we perceive the way we receive validation, love and acceptance.

Love, creativity, social life, collective causes and activities, their expansion and meaning in life

We need to have fun personally and collectively, to be present, to express feelings with creativity, heroism, warmth, pride and drama, as well as receive confirmation. This theme is “highlighted” by the Full Moon on the Leo / Aquarius axis, which reflects our very own relationship with love and creation. This polarity is about what ultimately constitutes the relationship between who we are / what we want and how it is incorporated and validated in a wider whole or relates to our hopes and dreams. How we give and receive love, the nature of love and friendship (filia) are themes of this polarity. This emotional need to receive validation is intense, and becomes even more intense with the eclipse phenomenon, and as the Moon is in perigee responses will permeate the collective sphere with enthusiasm, creativity, courage, self-confidence and drama. Sun in Aquarius is the source but also the driving force of this need: What is our emotional personal position in a larger group context and how do we reflect the light by those who identify with shared values, beliefs and hopes (friends, groups of people, social environment, purposes).

We usually witness a special acceleration of events and developments during eclipse periods, and that is probably something we have collectively and personally felt since the end of December when Mars activated the current eclipse from 11 degrees of Scorpio. Something that has been brewing for a long time gives us the impetus to evolve, to become more conscious and to obtain information that was previously inaccessible. At the same time, we are experiencing the culmination of the current Lunar Cycle that began on January 17 in Capricorn, and speaks about clarifying what is essential in our lives, while we have set some goals towards implementation.

The Moon’s call from Leo is of prime importance, it has to do with being who we are. It says I need to rejoice, create, fall in love, excite, live, play, and I find it difficult to respond to what I do not like. It is a heart felt disposition, and an attention seeking one too. It dramatizes, deals with affairs of the heart, expresses the personality and enhances emotional generosity. It is a proud position, which unequivocally states its presence. In the element of fire and fixed modality, the Moon expresses the emotional child that we all have within us, and responds with warmth, creative spirit and stability cultivating an erotic mood towards life. We may not even be aware of the source or how we will get to the prime motivation of this need because of the “shadow”. This is also the very mechanism of charging and intensifying that will create the conditions for “removal” of the elements that prevent its fulfilment. Emotions and automated responses may be highly charged and volatile. Continue reading

Υπερ-πανσέληνος/Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 11  μοίρες και 37′ Λέοντα

Featured

kelly-sikkema-328715

31 Ιανουαρίου, 2018 – 15:26 τοπική ώρα

(Συνολική διάρκεια φαινομένου 5 ώρες και 17′)

Η συναισθηματική διάσταση της προσωπικής έκφρασης και η συνεισφορά της στο συλλογικό γίγνεσθαι. Πως αντιλαμβανόμαστε την είσπραξη επιβεβαίωσης, αγάπης και αποδοχής.

Έρωτας, δημιουργία, κοινωνικότητα, συλλογικοί σκοποί και δραστηριότητες, επέκταση αυτών και η σημασία τους στην ζωή

Έχουμε ανάγκη να χαρούμε προσωπικά και συλλογικά, να δηλώσουμε “παρόντες”, να εκφράσουμε συναισθήματα με δημιουργικότητα, ηρωισμό, θέρμη, περηφάνια και δραματικότητα, όπως και να λάβουμε επιβεβαίωση. Αυτό το θέμα “φωτίζει” η Πανσέληνος στον άξονα Λέοντα/Υδροχόου, που αντικατοπτρίζει την κατεξοχήν σχέση του ανθρώπου με τον έρωτα και την δημιουργία, και αυτό το πάρε δώσε που συστήνει τελικά την σχέση που διαπράττεται μεταξύ του θέλω/είμαι και του τρόπου που αυτό εντάσσεται και επιβεβαιώνεται σε ένα ευρύτερο σύνολο ή σχετίζεται με τα όνειρα και τις ελπίδες μας. Αυτή η συναισθηματική ανάγκη είναι έντονη, και γίνεται ακόμα εντονότερη με το φαινόμενο της  έκλειψης και καθώς η Σελήνη είναι στο περίγειο (πολύ κοντά στην Γή) θα επηρεάσει το συλλογικό γίγνεσθαι με γεγονότα που αφορούν στην ανάγκη να ανταποκριθούμε με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα, θάρρος και αυτοπεποίθηση στα δρώμενα της ζωής μας. Ο Ήλιος από τον Υδροχόο συμβολίζει την προέλευση αλλά και κινητήριο δύναμη αυτής της ανάγκης: Ποιά είναι η σχέση και η συναισθηματική μας θέση σε ένα σύνολο και πως εξαρτάται από όσους αναγνωρίζουν ή ταυτίζονται με τις αξίες, αντιλήψεις και τα πιστεύω μας (φίλοι, ομάδες ανθρώπων, κοινωνικός περίγυρος, σκοποί).

Τα γεγονότα και οι εξελίξεις συνήθως αποκτούν μια ιδιαίτερη επιτάχυνση τις περιόδους των εκλείψεων, και αυτό πιθανόν το έχουμε συλλάβει συλλογικά και προσωπικά από το τέλος Δεκεμβρίου που ο Άρης ενεργοποίησε την παρούσα έκλειψη από τις 11 μοίρες Σκορπιού. Κάτι που ίσως προετοιμάζεται καιρό μας δίνει ώθηση να εξελιχθούμε, να συνειδητοποιήσουμε αλλά και να αντλήσουμε πληροφορίες που πριν δεν ήταν ορατές. Ταυτόχρονα διανύουμε τον Σεληνιακό κύκλο που ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου, και έχει να κάνει με την διευκρίνιση του τι είναι ουσιαστικό στην ζωή μας, αλλά και κάποιους στόχους που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Κατά το φαινόμενο της Έκλειψης η Γή βρίσκεται ανάμεσα από τον Ήλιο και την Σελήνη, και επισκιάζει την άλλοτε ορατή σε εμάς Πανσέληνο. Η αστρονομία μιλάει και παραστατικά και μεταφορικά μέσω της αστρολογίας: Η συμβολική ερμηνεία είναι πως ένα γεγονός ή τα γεγονότα (στο γήινο πεδίο), επισκιάζουν το αντίκρισμα δύο ενεργειών-στοιχείων (Σελήνη/Ήλιος) που έχουν “πρόθεση” να ανταλλάξουν “δεδομένα”. Αυτό συμβολικά μεταφράζεται στην πιθανή εμπλοκή αυτής της συνομιλίας από τα γήινα γεγονότα και ό,τι ορίζει ο καθένας από το σημείο παρατήρησης στο οποίο βρίσκεται. Οι επίγειες ανησυχίες, δραστηριότητες ή προσκολλήσεις κατά κάποιο τρόπο αποπροσανατολίζουν  από την πραγμάτωση ενός διαλόγου, κι έτσι ως συνέπεια το φαινόμενο αστρολογικά διαμορφώνει συνθήκες που μέσα από φόρτιση, ένταση και ώθηση, επιταχύνονται οι διαδικασίες ώστε να απεμπλακούμε ή να απομακρυνθούν στοιχεία για να  διευκολύνουμε το “αντίκρισμα” και την εξισορρόπηση. Είναι δύσκολο κανείς να ελέγξει απόλυτα τα πράγματα, και είναι σοφό τις περιόδους των εκλείψεων να αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα που λαμβάνουμε, αλλά να είμαστε και σε εγρήγορση.

 

Το αίτημα της Σελήνης στο Λιοντάρι είναι πρωταρχικής σημασίας. Λέει έχω ανάγκη να χαρώ, να δημιουργήσω, να ερωτευθώ, να ενθουσιαστώ, να ζωντανέψω, να παίξω, και δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ σε ό,τι δεν με ευχαριστεί. Επίσης δραματοποιεί, ανοίγει την καρδιά, εκφράζει την προσωπικότητα πηγαία και ενισχύει την συναισθηματική γενναιοδωρία, αλλά και ευθιξία. Είναι μια περήφανη θέση, που δηλώνει απερίφραστα την παρουσία της. Στο στοιχείο της φωτιάς και την σταθερή ποιότητα η Σελήνη εκφράζει την συναισθηματική παιδικότητα που όλοι έχουμε μέσα μας, και ανταποκρίνεται με θέρμη, δημιουργικό πνεύμα και σταθερότητα στην ερωτική διάθεση απέναντι στην ζωή. Ακόμα ίσως δεν βλέπουμε ακριβώς την προέλευση ή το πώς θα φτάσουμε στην κινητήριο δύναμη αυτής της ανάγκης  λόγω της “σκιάς”. Αυτός είναι και ο μηχανισμός φόρτισης και ενίσχυσης της που θα δημιουργήσει  και τις συνθήκες “αφαίρεσης” των στοιχείων που εμποδίζουν την ικανοποίησή της. Continue reading

Super Full Moon at 11 degrees Cancer 37′

Featured

melissa-askew-6878

2 January, 2018 – 02:23 UT

Discovering new ways of responding to the experience of life

The first full moon of 2018 is special, critical, complex, intense and revealing. It has the potential to give meaningful  releasing and awareness of how we respond to life, and operate the subconscious part of ourselves: as the Moon is in great proximity to the Earth (perigee), we reflect on the need to return to what represents our notion of emotional security on a personal or collective level. The Moon in Cancer expresses our self-protective instincts, the need to feel secure and care for our familial environment, our very own notion of “family” and its ties. It externalises the maternal archetype, the power of habit, what gives us a sense of emotional continuity, the relationship with our place of origin, what we call “home” and our very own “experiences”.

In this Full Moon, responsive mechanisms are fast, impulsive, and protective. The Sun from the sign of Capricorn speaks of self-will and choices that are motivated by realism, availability of resources and structures that support life. The Sun in Capricorn focuses on issues with seriousness and sense of responsibility. It honours ​form, and perceives symbolism, tracing the history of people and things as part of an evolutionary continuum. It centres the will in a mature and practical spirit while being motivated by a sense of duty. Any decision with the Sun in Capricorn has to do with what we see as viable, feasible, and judged by the rules and limitations of what this world is, in its most tangible, and accomplished form.  Moon in Cancer collects light from the Sun and aligns our need for security in an intuitive way, while attempting a reconciliation with practical decisions that must work within conditions and imperatives of reality. What has been recorded in our personal or collective subconscious as self-protection, nostalgic and caring behaviour, is externalised in its most dominant expression, as the Moon is in its domicile in Cancer. Continue reading

Υπερ-πανσέληνος στις 11 μοίρες και 37′ Καρκίνου

Featured

melissa-askew-6878

2 Ιανουαρίου, 2018 – 04:23 τοπική ώρα

Ανακαλύπτοντας νέους τρόπους έκφρασης και ανταπόκρισης στην εμπειρία της ζωής.

H πρώτη Πανσέληνος του 2018 είναι ιδιαίτερη, κρίσιμη, σύνθετη, έντονη και αποκαλυπτική. Εξωτερικεύει και δίνει σημαντικές διεξόδους σε συνειδητοποιήσεις όσον αφορά στον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στην ζωή, εκφραζόμαστε ή λειτουργούμε το υποσυνείδητο κομμάτι του εαυτού: καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο σε μεγάλη εγγύτητα με την Γή, βλέπουμε και μνημονεύουμε συλλογικά και προσωπικά με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ανάγκη της επιστροφής σε ό,τι συμβολικά αντικατοπτρίζει την έννοια της συναισθηματικής ασφάλειας. Η Σελήνη στον Καρκίνο εκφράζει το ένστικτο αυτοσυντήρησης, την ανάγκη να προστατέψουμε  και να φροντίσουμε το οικείο περιβάλλον, την “οικογένεια μας” (όπως την ορίζει ο καθένας) και τους δεσμούς της. Εξωτερικεύει το μητρικό αρχέτυπο, την σημασία των συνηθειών και εθίμων που είτε μας καθιστούν δέσμιους ή μας δίνουν αίσθηση της συνέχειας, την σχέση με τον τόπο μας, την προέλευσή μας, ό,τι αισθανόμαστε σπίτι μας και απόλυτα δικό μας “βίωμα”.

Η Σελήνη εν γένει, ενεργοποιεί εκείνες τις αυτόματες αντιδράσεις και μοτίβα συμπεριφοράς που πηγάζουν από το υποσυνείδητο και έχουν καταγραφεί στην παιδική ηλικία. Στην συγκεκριμένη Πανσέληνο το συναισθηματικό μας μυαλό είναι γρήγορο, παρορμητικό, και δρα προστατευτικά. Ο Ήλιος από τον Αιγόκερω μιλάει για την βούληση και τα θέλω μέσα από την διάκριση της διαθεσιμότητας πόρων και δομών που θα στηρίξουν την ζωή και θα μετουσιώσουν στόχους. Επικεντρώνεται σε θέματα με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Τιμά την μορφή, και αντιλαμβάνεται τους συμβολισμούς στην ιστορία των ανθρώπων και των πραγμάτων ως μέρος μια εξελικτικής συνέχειας. Εστιάζει την διαδικασία αναζωογόνησης μέσα από την ολοκλήρωση ενός έργου, ή εγχειρήματος και εστιάζει την βούληση με ωριμότητα και πρακτικό πνεύμα, ενώ κινητοποιείται από το αίσθημα του καθήκοντος. Το τι θέλω με τον Ήλιο στον Αιγόκερω, έχει να κάνει με αυτό που βλέπω πως είναι βιώσιμο, εφικτό, και αντιληπτό μέσα από τους κανόνες αλλά και περιορισμούς της πραγματικότητας. Η Σελήνη λοιπόν στον Καρκίνο συλλέγει φώς και συντονίζει την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση με τρόπο διαισθητικό ενώ έρχεται αντιμέτωπη με πρακτικές κυρίως αποφάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν με τους όρους και τις επιταγές της πραγματικότητας. Το τι έχει καταγραφεί στο υποσυνείδητο ως αυτοματισμός συμπεριφοράς αυτοπροστασίας αλλά και φροντίδας, εξωτερικεύεται στην πιο κυρίαρχη του εκδοχή, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνά, τον Καρκίνο. Continue reading

Super Full Moon at 11 degrees and 40 ‘of Gemini

Featured

antoine-barres-198891

3 December 2017, 15:46 UT, local time 17:46 EET

How do we balance the response to information with the broader scope of life.

Asking the “right” questions.

As we change direction and respond quickly to stimuli, we collect information from a source of knowledge that we may not have been aware of until now.

 

The Full Moon in Gemini illuminates the need to communicate and connect with others. On a first level, the cosmic energy that sets the tone as we enter the Full Moon phase, has  sensitised our receptivity, perhaps made us vulnerable to confusion, or distracted our attention. It may have brought on anxiety or weaknesses to the foreground, exposed us to feelings of empathy and made us receptive to impressions. The level of information we have been exposed to collectively or on a personal level, over stimulated our emotional minds and may have caused mental and physical fatigue. Too much to process or respond to too many things at the same time, can really disperse ones’s energy. Rest and discharging physically and mentally is a demand that we will want to satisfy the next two weeks, and it is especially necessary if we experience some sort of crisis or pressure. The luminairies separate from a square with Neptune in Pisces (T-square), and asks us to take care of our health and energy imbalances in more practical ways. Exercise some discrimination (Virgo is the sign opposite Pisces). This aspect has already perfected, and so we feel internally, personally and collectively its vibration, as we enter the culmination of the current Lunar cycle. At the same time, Jupiter in Scorpio separates from a trine with Neptune in Pisces, and it may feel like we experienced some level of assistance; a dream, an ideal, a wish, may have been harmonized in some magical way with our faith. Perhaps we may have seen delightful progress to something we wished for or something has happened easily that was in the realm of our imagination. So, on the one hand we have a nebulous or demanding climate that needs flexibility and better coordination, especially grounding, and on the other hand an alignment with a higher vibration, either through spiritual or creative paths, which will give birth to new situations. However, the applying  aspects of the Full Moon chart will describe the climate that will manifest in the next two weeks. Continue reading

Υπερ-πανσέληνος στις 11 μοίρες και 40′ των Διδύμων

Featured

antoine-barres-198891

3 Δεκεμβρίου 2017, 15:46 UT, τοπική ώρα 17:46

Πως εξισορροπούμε την ανταπόκριση στην πληροφορία με όλα όσα σκοπεύουμε, θέλουμε να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε.

Θέτοντας τα “ορθά” ερωτήματα.

Καθώς αλλάζουμε προσανατολισμό και ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα στα ερεθίσματα, συλλέγουμε πληροφορία από την πηγή μιας γνώσης, που ίσως δεν είχαμε αντιληφθεί μέχρι σήμερα.

 

Η Πανσέληνος στους Διδύμους φωτίζει  την ανάγκη να επικοινωνήσουμε και να συνδεθούμε  με τους άλλους. Κυρίως να ανταποκριθούμε. Σε ένα πρώτο επίπεδο η ενεργειακή ατμόσφαιρα προ Πανσελήνου, μας έκανε δέκτες ερεθισμάτων, μας έκανε ευάλωτους σε σύγχυση, ή ευαισθησίες. Έφερε άγχος ή αδυναμίες στο προσκήνιο, δημιούργησε ένα κλίμα  εντυπώσεων, ή μπορεί να μας έχει φορτίσει με σύγχυση και αβεβαιότητα θεμάτων, έλλειψη αυτοπεποίθησης, και πιθανόν ανασφάλειες. Η υπερπληροφόρηση, ακόμα και παραπληροφόρηση, η διέγερση του νου, μπορεί να έχει προκαλέσει νοητική και σωματική κόπωση από την ανάγκη να επεξεργαστούμε ή να ανταποκριθούμε σε πολλά σε γρήγορο χρόνο. Η ξεκούραση και η αποφόρτιση σωματική και νοητική είναι ένα αίτημα που θα θελήσουμε να ικανοποιήσουμε τις δύο επόμενες δύο εβδομάδες, και είναι απαραίτητο ιδιαίτερα αν βιώνουμε κάποιου είδους κρίση ή πίεση. Το δίπολο Σελήνης-Ήλιου αποκλίνει από ένα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς (Ταυ-τετράγωνο), μιλάει για τα παραπάνω και μας ζητάει να φροντίσουμε την υγεία, αλλά και τις ενεργειακές μας αστάθειες με πιο πρακτικούς τρόπους, αλλά και σωστή διάκριση (απέναντι από τους Ιχθύς, η Παρθένος). Αυτή η όψη έχει πραγματοποιηθεί, και άρα αισθανόμαστε εσωτερικά, προσωπικά και συλλογικά την δόνησή της. Παράλληλα, ο Δίας στον Σκορπιό αποκλίνει από ένα τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, και μοιάζει πως κάποιο όνειρο, ένα ιδανικό, μια ευχή και η πίστη μας εναρμονίστηκαν με κάποιο μαγικό τρόπο. Ίσως είδαμε μια ευχάριστη εξέλιξη σε κάτι που ευχόμασταν ή και κάτι ακόμα που συνέβη εύκολα και βρισκόταν στην σφαίρα της φαντασίας μας. Έχουμε λοιπόν ένα κλίμα από την μία ασαφές ή απαιτητικό που χρειάζεται ευελιξία και καλύτερο συντονισμό, κυρίως γείωση, και από την άλλη μια ενίσχυση της πίστης, είτε μέσα από πνευματικές ή δημιουργικές οδούς, που θα γεννήσει νέες καταστάσεις.  Έτσι μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την διάθεση με την οποία μπαίνουμε στην Πανσέληνο. Οι συγκλίνουσες όψεις όμως από δώ και πέρα, θα περιγράψουν το κλίμα που θα εκδηλωθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες. Continue reading