Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 20 μοίρες Καρκίνου 41′

Featured

saffu-218726-unsplash

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 20 μοίρες Καρκίνου 41′

13 Ιουλίου 2018, 4:48 τοπική ώρα

Από την πλημμυρίδα στην άμπωτη. Tα πάνω κάτω της ζωής, τι μας συγκινεί, τι μας αποκαλύπτεται, τι μετασχηματίζεται και τι γίνεται ανάμνηση.

Σημαντικές αλλαγές, συνειδητοποιήσεις και κάθαρση ριζικού χαρακτήρα.

Παρατηρώντας τις αρχές που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και τους κύκλους της φύσης μπορούμε να αντλήσουμε σοφία και συλλογικά και προσωπικά στην συναισθηματική μας σχέση με την πραγματικότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές στην ζωή μας. Κάθε εξελικτική αλλαγή προϋποθέτει και ένα είδος αφαίρεσης, κάποια απώλεια, την αποδοχή όσων δεν ελέγχουμε. Είναι δύσκολη η συνειδητότητα αυτής της διαδικασίας, που μιλάει για τον θάνατο και την αναγέννηση. Αυτό μας λέει η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο μέσα από την αντίθεση της με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω που φέρνει στο φώς σημαντικές αποκαλύψεις στην σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά και τα ριζικά συστήματα της ζωής.  Όπως με την παλίρροια αλλάζει το τοπίο έτσι κι εμείς συλλογικά και προσωπικά βρισκόμαστε εμπρός σε καταστάσεις που αλλάζουν και επηρεάζουν τις διαθέσεις και τον ψυχισμό μας, με κάποια αφορμή γινόμαστε ισχυροί δέκτες και οι έννοιες της μνήμης και της λήθης έρχονται στο προσκήνιο. Κάθε γεγονός όσο μακριά κι αν είναι μπορεί να μας αγγίξει σε ένα προσωπικό χρόνο μια ευαίσθητη χορδή που εξωτερικεύει αναμνήσεις με διάθεση να πούμε πολύ προσωπικά πράγματα και να αποκαλύψουμε δύσκολες και ίσως σκιώδεις πτυχές του ψυχισμού μας. Είναι μέσα από δικά μας βιώματα που έχουν εγγραφεί βαθειά στο υποσυνείδητο που ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα και στον έξω κόσμο.  Είναι πολύ δυνατή η Σελήνη στον Καρκίνο και μπορεί να μαγνητίσει και να ενεργοποιήσει τη συλλογική συνείδηση ιδιαίτερα συγκινησιακά, όταν αγγίξει παιδικά βιώματα και πυροδοτήσει συναισθήματα ανασφάλειας. Όλα αυτά που θέλουμε να ξεχάσουμε όλα εκείνα που φέρνουν αναμνήσεις δημιουργούν ένα σύνθετο σκηνικό που αλλάζει τις διαθέσεις μας ενώ μας δίνονται σημαντικά ευρήματα που θα μας ενώσουν και θα τα επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και στους άλλους. Η αλήθεια είναι η μη-λήθη και είναι σημαντικό ότι και αν έρθει στο φώς να μετουσιωθεί σε συνέχεια που επικοινωνεί την αλήθεια μας και δρα ενωτικά και προστατευτικά, και όχι πολωτικά. Η ανάγκη για φροντίδα και εξυγίανση, οι ρίζες και η ιστορία μας, η γονιμότητα και αναγέννηση, είναι θέματα που φωτίζει η Νέα Σελήνη. Όλα αυτά που μας φοβίζουν, που βιώνουμε ως απειλή είναι μέσα μας, και καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις προβολές μας, αποκαλύπτουμε την αθέατη πλευρά των συναισθημάτων και δημιουργούμε πανίσχυρες συνδέσεις που φέρνουν κρίσεις και κάθαρση.

Η Νέα Σελήνη είναι ο σπόρος της γέννησης μιας νέας πρόθεσης στο ζώδιο του Καρκίνου εκφράζει το μητρικό αρχέτυπο, την θηλυκή ενέργεια που είναι ενωτική, συνδέει, διαισθάνεται, καλλιεργεί, φροντίζει, προστατεύει, βάζει τον σπόρο που κυοφορεί την γέννηση, εξελίσσει και συνθέτει την εμπειρία του παρελθόντος. Continue reading

New Moon at 22 degrees Gemini 44 ‘

Featured

dawid-zawila-279998-unsplash

June 13, 2018, 20:43 UT

Saying farewell, intuitive thinking and the transition to a new season.

Our reality, our achievements and our past can be defined by the way we communicate them to ourselves and to others.

A new lunar cycle begins in the sign of Gemini, which places great emphasis on communication. Communication is not just logos, but every signal we emit in order to make a connection. So the basic intention of this new cycle of the Moon is to intuitively connect data, ideas, thoughts, information, translate and communicate them in some way. There is a message that is passed on to us this lunar month, so be attentive.

(Transactions, communication of all kinds, news, documents, signatures, means of transport, books, documents, media, negotiations, commerce, relations with siblings, learning, schools and our familiar environment are the objects or people belonging to the territory of Gemini’s  filter of expression.).

Mutable signs define transitions to a new season, and with Gemini (mutable air) we witness the transition from Spring to Summer that officially begins with the Summer Solstice on June 21, but is also highly influenced by the cathartic July New Moon / Solar Eclipse at 21 degrees Cancer. This Lunar month speaks about re-orientation  that centres on processing data while saying “farewell” to a previous chapter of life or experience. We are in an in-between space and what is emphasized in this cycle is the need to clarify thoughts and discover alternative ways of communicating, feeling and listening. Intuitive ability and emotional intelligence are heightened and unlock messages that allow us to see reality and the way we think about it in new terms. Continue reading

Νέα Σελήνη στις 22 μοίρες και 44′ Διδύμων

Featured

dawid-zawila-279998-unsplash

13 Ιουνίου 2018, 22:43 τοπική ώρα

Τι είναι αυτό που μένει καθώς λέμε αντίο. Η διαισθητική σκέψη και η μετάβαση προς μια νέα εποχή.

Η πραγματικότητα, τα επιτεύγματά και το παρελθόν μας, προσδιορίζονται από τον τρόπο που θα τα εξιστορήσουμε στον εαυτό μας και στους άλλους.

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει στο ζώδιο των Διδύμων που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο ο λόγος, αλλά κάθε σήμα που εκπέμπουμε με σκοπό να πραγματοποιήσουμε μια σύνδεση. Έτσι η βασική πρόθεση αυτόν τον νέο κύκλο της Σελήνης είναι να συνδεθούμε ή να συνδέσουμε δεδομένα, ιδέες, σκέψεις, πληροφορίες, να τα μεταφράσουμε και να τα επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο.

(Συναλλαγές, επικοινωνία κάθε είδους, ειδήσεις, έγγραφα, υπογραφές, μέσα μεταφοράς, μετακινήσεις, βιβλία, κείμενα, μέσα επικοινωνίας, διαπραγματεύσεις, εμπόριο, γειτνίαση, σχέσεις με αδέρφια, σχολεία, και γενικότερα το οικείο περιβάλλον είναι μέσα στα αντικείμενα που ανήκουν στην περιοχή του φίλτρου ανταπόκρισης των Διδύμων και θα απασχολήσουν την καθημερινότητα της ζωής μας).

Τα μεταβλητά ζώδια ορίζουν τις μεταβάσεις προς την νέα εποχή, κι εδώ με τους Διδύμους (μεταβλητός αέρας) έχουμε την μετάβαση από την Άνοιξη προς το Καλοκαίρι που επίσημα ξεκινάει με το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου, αλλά και καθορίζεται από την ιδιαίτερα καθαρτική Νέα Σελήνη/Ηλιακή Έκλειψη του Ιουλίου στις 21 μοίρες Καρκίνου.  Ο Σεληνιακός μήνας που ξεκινάει σήμερα, μιλάει λοιπόν για μια αλλαγή προσανατολισμού με κέντρο την επεξεργασία δεδομένων, που μοιάζει να περιγράφει ένα είδος “αποχαιρετισμού” σε σχέση με ένα προηγούμενο κεφάλαιο ζωής ή εμπειρίας. Είμαστε στην μετάβαση και αυτό που τονίζεται σε αυτόν τον κύκλο είναι η ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε σκέψεις και να ανακαλύψουμε εναλλακτικούς τρόπους να επικοινωνήσουμε, να αισθανθούμε και να αφουγκραστούμε. Η διαισθητική ικανότητα αλλά και η συναισθηματική νοημοσύνη ξεκλειδώνουν μηνύματα που μας επιτρέπουν να δούμε ή να αποδώσουμε την πραγματικότητα και τον τρόπο που την σκεπτόμαστε με νέους όρους.   Continue reading

New Moon at 24 degrees Taurus 36′

Featured

kai-brune-270250-unsplash

May 15, 2018, 11:47 UT

The heroic act as a means of activating stability and fertility in life.

Values, attachments and our relationship to change

A new lunar cycle begins with an emphasis on values ​​and the tangible reality of our lives. It is a fertile circle that urges us to communicate what we “possess” through alternative or unorthodox conditions, environments or relationships. The process will bring forth the power of our “voice”, the potentiality of socializing and encountering others, but will also show the resonance or the significance, of those things we believe, we love, we receive pleasure from and think to be our very own. This requires courage and subversive actions.

Taurus (fixed earth) is the expression filter that responds to art, aesthetics, money, stability, security, values, self-esteem, and sensuality. It responds to the fertility of the earth that provides sustenance. The Sun in Taurus focuses on and honours all of this, while the Moon in Taurus speaks of emotional responses or protection of those things.

The objective is communicative, as Venus ruler of Taurus is in Gemini, and unites through mental stimuli or exchange of data. Venus is out of bounds and in mutual reception with Mercury in Taurus. They are great allies! The love of words, speech or writing, and the joy of connecting and communicating dominates in this lunar cycle, while stimulating and giving motive to decisions that promote shaping, stabilization and evaluation from the point of view of appreciation. Before we convince others, we have to convince ourselves. Taurus like all fixed signs has to do with “attachments”. When something we own or have is communicated, we are confronted with our value system and our own way of appreciating things. It is a cosmic moment of great dynamic in communicating and connecting with others through what we value and love. Communication blooms in alternative ways, and contexts  or any unconventional “voice”, value or work can find some kind of wider resonance, and help. The Moon in the sign of her exaltation marks the need for stability, through what we enjoy with our senses, and is well treated. Any threat to our value system at a collective or personal level may externalize combative responses and a kind of passing  on the torch to Mars in order to reinforce reforms, completion, and promotion of radical actions towards a new order of things. Continue reading

Νέα Σελήνη στις 24 μοίρες και 36′ Ταύρου

Featured

kai-brune-270250-unsplash

15 Μαίου 2018, 14:47 τοπική ώρα

Η ηρωική πράξη ως μοχλός ενεργοποίησης σταθερότητας και γονιμότητας στην ζωή.

Αξίες, προσκολλήσεις και η σχέση μας με τις αλλαγές

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει που δίνει έμφαση στις αξίες και την απτή πραγματικότητα της ζωής μας. Είναι ένας γόνιμος κύκλος που μας προτρέπει να επικοινωνήσουμε αυτά που κατέχουμε ίσως και μέσα από εναλλακτικές ή ανορθόδοξες συνθήκες, περιβάλλοντα ή σχέσεις. Η διαδικασία θα μας δείξει την δύναμη ή ισχύ της “φωνής” μας, τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης και συναναστροφής μας, αλλά και την απήχηση, η σημασία που έχουν όσα πιστεύουμε, αγαπάμε, χαιρόμαστε και μας ανήκουν. Αυτό απαιτεί τόλμη και ανατρεπτικές δράσεις.

Ο Ταύρος είναι το φίλτρο έκφρασης που ανταποκρίνεται στην τέχνη, την αισθητική, το χρήμα, την σταθερότητα, την ασφάλεια, τις αξίες, την αυτοεκτίμηση, το αισθησιασμό. Ο Ήλιος στον Ταύρο εστιάζει και τιμά όλα αυτά, ενώ η Σελήνη στον Ταύρο μιλάει για το αίσθημα προστασίας τους, αλλά και την ανταπόκριση μας σε επίπεδο συγκινησιακό είτε συλλογικά ή προσωπικά. Όλα αυτά τα θέματα θα απασχολήσουν την ζωή μας με κάποιο τρόπο.

Ο σκοπός είναι επικοινωνιακός, καθώς η Αφροδίτη κυβερνήτης του Ταύρου βρίσκεται στους Διδύμους, και θέλει να περιεργάζεται, ή να ανταλλάσσει δεδομένα. Είναι εκτός ορίων και σε αμοιβαία υποδοχή με τον Ερμή στο ζώδιο του Ταύρου. Η αγάπη για τον λόγο, και την χαρά της συναναστροφής που μεταφέρει και διαδίδει κυριαρχεί, ενώ δίνει κίνητρο σε αποφάσεις που προωθούν την συγκεκριμενοποίηση, σταθεροποίηση και αξιολόγηση μέσα από το πρίσμα της σταθερότητας. Πριν πείσουμε τους άλλους, πρέπει να πείσουμε τον εαυτό. Ο Ταύρος και όλα τα σταθερά ζώδια έχουν να κάνουν με προσκολλήσεις. Όταν κάτι που κατέχεις και είναι δικό σου, πας να το μοιραστείς ή να το επικοινωνήσεις έρχεσαι αντιμέτωπος με το αξιακό σου σύστημα και τον δικό σου τρόπο αξιολόγησης. Είναι μια κοσμική στιγμή ιδιαίτερης δυναμικής να επικοινωνήσουμε και συνδεθούμε με τους άλλους μέσα από όσα πιστεύουμε και αγαπάμε. Η επικοινωνία ανθίζει με ανορθόδοξους τρόπους, ή κάθε ανορθόδοξη “φωνή”, αξία ή έργο μπορεί να βρει κάποιου είδους ευρύτερη απήχηση, και βοήθεια. Η Σελήνη στο ζώδιο της έξαρσης της δίνει το στίγμα της ανάγκης για σταθερότητα, μέσα από όσα απολαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας. Κάθε απειλή η τριγμός στο αξιακό σύστημα σε συλλογικό ή προσωπικό επίπεδο, μπορεί να εξωτερικεύσει μαχητικότητα και την παράδοση της σκυτάλης σε ό,τι ενισχύει μεταρρυθμίσεις, ολοκλήρωση, και προώθηση μιας διεξοδικής δράσης προς μια νέα τάξη πραγμάτων.

Continue reading

New Moon at 26 degrees Aries 02′

Featured

oliver-sjostrom-583279-unsplash

April 16, 2018  –  01:57 UTC

Awakening, Renewal, Liberation

Autonomy, individuality, creativity, reform and our relationship with the ‘wild’ side of life.

A new lunar cycle begins: The first New Moon of the tropical year reminds us that we exist, and brings us in touch with our sense of physical beingness and the dimension of freedom in our lives. We can expect change, surprise, unpredictable events or responses, innovation, renewal, creativity and revolutions of all kinds. This lunation favours a creative, adventurous and alternative approach to life, while it promotes detachment from environments, situations or activities that have been limiting. Control and dominance issues, as well as any application of effort externalise fortitude and the notion of eupraxia (well-doing). The following 29 days will be active, perhaps quite eventful and that on one level relates to external collective circumstances, and on another level awakens a sense of acute existential awareness of the individual.

The New Moon in Aries is in an applying  conjunction with Uranus, a planet that is archetypally linked to the awakening of humankind (Promethean theme) and the capacity to conceive that things can be different. In that sense it is a future oriented cycle, which invites us to honour the present moment (Aries). It is what we do in the here and now, that defines our future. And Prometheus didn’t have it easy to steal fire from the Gods and give it to mankind, he was punished for it, (for being intelligent? for defying the Gods?), for progress.  He was chained onto a rock and had an eagle feed on his liver. However, he was saved by Chiron the wise Centaur who exchanged his immortality with Prometheus to alleviate his own pain and wounds. And how cosmically potent is that Chiron enters Aries a day after the new moon ending a ~50 year cycle (Chiron’s last ingress into Aries was in 1968). 1968 was a memorable year in modern history, that marked progress, revolt and wounded collective morale with the assassination of M.Luther King and J.F.Kennedy. Does the era that emerges unlock and evolve messages of the late 1960s? That remains to be seen…

There is a price to pay for an act of liberation, awakening, and progress and now we collectively shift our consciousness from the healing of wounds on faith and idealism to the healing of wounds of identity and existence. So, I see this transition of Chiron from Pisces to Aries as an era where we ought to focus on existential remedies (Aries) for a humankind that has been seeking alternative spiritual healing (Pisces). Chiron will remain in Aries until 2026, so this maybe a period where we realise we’ve had enough of sacrifice, victimisation and idealism, and collectively strive for a humanity that unlocks the specialness of individuality and creative force of life; while recognise it needs to heal it’s wounds through alternative leadership and risk taking. After all Aries is the sign of exaltation of the Sun! (It is a new beginning of a special 8 year period for all those born between 1968-1976.)

Continue reading

Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες και 02′ Κριού

Featured

 

oliver-sjostrom-583279-unsplash

16 Απριλίου 2018, 04:57 τοπική ώρα

Αφύπνιση, Ανανέωση, Απελευθέρωση

Αυτονομία, ατομική έκφραση, δημιουργία, μεταρρύθμιση και η σχέση μας με την απρόβλεπτη πλευρά της ζωής.

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει. Η πρώτη νέα Σελήνη του τροπικού έτους μας θυμίζει πως υπάρχουμε και μας φέρνει σε επαφή με την φυσική μας υπόσταση αλλά και την διάσταση της ελευθερίας στην ζωή μας. Μπορούμε να περιμένουμε αλλαγές, εκπλήξεις, απρόβλεπτα γεγονότα,  ενίσχυση της καινοτομίας, ανανέωση, δημιουργικότητα και επαναστάσεις κάθε είδους. Ευνοεί την δημιουργική προσέγγιση αλλά και την αποστασιοποίηση από περιβάλλοντα, καταστάσεις ή συλλογικές δραστηριότητες που περιορίζουν. Θέματα ελέγχου και κυριαρχίας ενεργοποιούν τον ψυχισμό. Ο σεληνιακός μήνας είναι γεμάτος δραστηριότητα και γεγονότα που σε ένα επίπεδο σχετίζονται με τον κόσμο που μας περιβάλλει, και σε ένα άλλο επίπεδο μας βοηθούν να κατανοήσουμε σε βάθος το ποιοί είμαστε”.

Η Νέα Σελήνη στον Κριό είναι σε σύνοδο με τον Ουρανό, πλανήτης που αρχετυπικά συνδέεται με την αφύπνιση της κοινωνίας και την δυνατότητα να συλλογιστούμε πως τα πράγματα γίνονται και διαφορετικά. Να τολμήσουμε να διανοηθούμε το μέλλον μέσα από το πρίσμα της ατομικής έκφρασης, της διεκδίκησης αλλά και του παρορμητικού αλτρουισμού. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την σημασία της ατομικής συνεισφοράς στο συλλογικό γίγνεσθαι, αλλά και να αναγνωρίσουμε πως ό,τι έχουμε κατακτήσει μέσα από κόπο και σκληρή δουλειά μας βοηθάει να αναδείξουμε την μοναδικότητα μας. Κάθε περιορισμός ή εμπόδιο δίνει κίνητρο να αναρωτηθούμε πόσο τελικά γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τις δυνατότητες του. Είναι ακριβώς το απόσταγμα των εμπειριών που πυροδοτεί μια εκρηκτική γιορτή της αυτονομίας, της σύνδεσης με επιθυμίες και της δημιουργικής διάστασης της ύπαρξης. Η ζωή μπορεί να αλλάξει είτε απ’ έξω ή από μέσα. Έτσι, ο τρόπος που βιώνουμε τα γεγονότα αλλά και οι καιροί που διανύουμε μας προκαλούν να αφυπνιστούμε, και αν είναι η ζωή η ίδια που μας ξαφνιάζει είναι γιατί πρέπει να μετακινηθούμε ή να αλλάξουμε τρόπο, να αντιδράσουμε για να αισθανθούμε πως υπάρχουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και ως δέσμιοι των προσκολλήσεων και της κανονικότητας αποστασιοποιούμαστε από την ίδια μας την ύπαρξη. Όλα αλλάζουν, όλα υφίστανται αλλαγές και αυτό είναι το μόνο σταθερό στην ζωή. Ίσως ήδη να έχουμε συντονιστεί με ένα είδος εσωτερικής ανησυχίας ή προσμονής για κάτι που πρόκειται να συμβεί. Μας απασχολεί το μέλλον, αλλά ο Κριός μας φέρνει στο παρόν. Μας ζητάει να τιμήσουμε το παρόν, μέσα από την φυσική μας παρουσία, μέσα από το κουράγιο μας, μέσα από το σθένος, την επιθυμία και την ανάληψη πρωτοβουλίας. Μας συντονίζει με την ανάγκη να δράσουμε, να δηλώσουμε παρόντες, να απελευθερωθούμε (Ουρανός). Continue reading