Πανσέληνος στις 08 μοίρες και 10′ Τοξότη/Διδύμων

Featured

hollie-harmsworth-392580-unsplash

29 Μαΐου, 2018 – 17:19 τοπική ώρα

Συμφιλιώνοντας την γνώση με την πληροφορία αλλάζουμε προσανατολισμό.

Ανάγκη διευκρίνισης και ανταπόκρισης στο ανοίκειο.  Πως συντονιζόμαστε συναισθηματικά με την εμπειρία της σύνθεσης, και της δημιουργίας, και πως μετασχηματίζουμε τις αντιλήψεις μας καθώς ωριμάζουμε.

Ο άξονας Τοξότη/Διδύμων είναι ο άξονας της αντίληψης, της μάθησης, της κατανόησης και γενικότερα όλων των συστημάτων και δομών που στηρίζουν και διαμορφώνουν την διαδικασία αυτή, και σε νοητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Μετακινήσεις, γνώση, εκπαίδευση, ιδεολογία και δόγμα, η σχέση οικείου και ανοίκειου, νομικά ζητήματα, διαχείριση πληροφορίας και επικοινωνία. Το πόσο πιστεύουμε ή κατανοούμε  ερεθίσματα και δεδομένα που λαμβάνουμε είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν τις δύο επόμενες εβδομάδες. Γενικά η Πανσέληνος στον άξονα των μεταβλητών ζωδίων της Φωτιάς και του Αέρα, δηλώνει εξωστρέφεια και ενεργητικότητα υπο το πρίσμα προετοιμασίας αλλαγών, και σε συνδυασμό και με τον Άρη στον Υδροχόο επίσης σε ζώδιο του Αέρα, μοιάζει να αποζητά να διευκρινίσει κατευθύνσεις σε σχέση με την σταθεροποίηση δράσεων και επένδυσης ενέργειας στον τρόπο που ενισχύουμε ή διεκδικούμε στην ζωή μας. Η ευελιξία στις διαδρομές μας (νοητικές και μη) και η τάση να πρέπει να καταπιαστούμε με πολλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ενεργοποιημένη. Θέμα που θα μας απασχολήσει και τον σεληνιακό μήνα του Ιουνίου που ξεκινάει στις 13/06 στο ζώδιο των Διδύμων. Η Σελήνη στον Τοξότη μιλάει για την ανταπόκριση σε ανεξερεύνητες περιοχές ή εμπειρίες που οδηγούμαστε μέσα από μια ανάγκη να διευκρινίσουμε ή να επιβεβαιώσουμε αλήθειες και γνώση (Δίας στον Σκορπιό), να ανταποκριθούμε σε ερεθίσματα, να κατανοήσουμε δεδομένα (Ήλιος στους Διδύμους). Αυτή η διαδικασία έχει να κάνει και με τον βαθύτερο ψυχισμό μας. Κυριαρχεί λοιπόν μια κινητικότητα νοητική, και ίσως μια ανάγκη να τηρήσουμε στάση ευελιξίας στις αποφάσεις μας, να δεχθούμε ότι τα πράγματα είναι ρευστά, και ακόμα και σε περίπτωση που διαχειριζόμαστε δυσκολίες ή μας αποκαλύφθηκαν πράγματα (ευχάριστα ή δυσάρεστα), μπορούμε να βασιστούμε σ’ ένα είδος συναισθηματικής ζώνης προστασίας και πίστης στην φυσική ροή των εξελίξεων γύρω μας και να αφουγκραστούμε περισσότερο. Αλλάζουμε καθώς ωριμάζουμε αλλά και καθώς ωριμάζει η κατανόηση μέσα μας. Continue reading

New Moon at 24 degrees Taurus 36′

Featured

kai-brune-270250-unsplash

May 15, 2018, 11:47 UT

The heroic act as a means of activating stability and fertility in life.

Values, attachments and our relationship to change

A new lunar cycle begins with an emphasis on values ​​and the tangible reality of our lives. It is a fertile circle that urges us to communicate what we “possess” through alternative or unorthodox conditions, environments or relationships. The process will bring forth the power of our “voice”, the potentiality of socializing and encountering others, but will also show the resonance or the significance, of those things we believe, we love, we receive pleasure from and think to be our very own. This requires courage and subversive actions.

Taurus (fixed earth) is the expression filter that responds to art, aesthetics, money, stability, security, values, self-esteem, and sensuality. It responds to the fertility of the earth that provides sustenance. The Sun in Taurus focuses on and honours all of this, while the Moon in Taurus speaks of emotional responses or protection of those things.

The objective is communicative, as Venus ruler of Taurus is in Gemini, and unites through mental stimuli or exchange of data. Venus is out of bounds and in mutual reception with Mercury in Taurus. They are great allies! The love of words, speech or writing, and the joy of connecting and communicating dominates in this lunar cycle, while stimulating and giving motive to decisions that promote shaping, stabilization and evaluation from the point of view of appreciation. Before we convince others, we have to convince ourselves. Taurus like all fixed signs has to do with “attachments”. When something we own or have is communicated, we are confronted with our value system and our own way of appreciating things. It is a cosmic moment of great dynamic in communicating and connecting with others through what we value and love. Communication blooms in alternative ways, and contexts  or any unconventional “voice”, value or work can find some kind of wider resonance, and help. The Moon in the sign of her exaltation marks the need for stability, through what we enjoy with our senses, and is well treated. Any threat to our value system at a collective or personal level may externalize combative responses and a kind of passing  on the torch to Mars in order to reinforce reforms, completion, and promotion of radical actions towards a new order of things. Continue reading

Νέα Σελήνη στις 24 μοίρες και 36′ Ταύρου

Featured

kai-brune-270250-unsplash

15 Μαίου 2018, 14:47 τοπική ώρα

Η ηρωική πράξη ως μοχλός ενεργοποίησης σταθερότητας και γονιμότητας στην ζωή.

Αξίες, προσκολλήσεις και η σχέση μας με τις αλλαγές

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει που δίνει έμφαση στις αξίες και την απτή πραγματικότητα της ζωής μας. Είναι ένας γόνιμος κύκλος που μας προτρέπει να επικοινωνήσουμε αυτά που κατέχουμε ίσως και μέσα από εναλλακτικές ή ανορθόδοξες συνθήκες, περιβάλλοντα ή σχέσεις. Η διαδικασία θα μας δείξει την δύναμη ή ισχύ της “φωνής” μας, τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης και συναναστροφής μας, αλλά και την απήχηση, η σημασία που έχουν όσα πιστεύουμε, αγαπάμε, χαιρόμαστε και μας ανήκουν. Αυτό απαιτεί τόλμη και ανατρεπτικές δράσεις.

Ο Ταύρος είναι το φίλτρο έκφρασης που ανταποκρίνεται στην τέχνη, την αισθητική, το χρήμα, την σταθερότητα, την ασφάλεια, τις αξίες, την αυτοεκτίμηση, το αισθησιασμό. Ο Ήλιος στον Ταύρο εστιάζει και τιμά όλα αυτά, ενώ η Σελήνη στον Ταύρο μιλάει για το αίσθημα προστασίας τους, αλλά και την ανταπόκριση μας σε επίπεδο συγκινησιακό είτε συλλογικά ή προσωπικά. Όλα αυτά τα θέματα θα απασχολήσουν την ζωή μας με κάποιο τρόπο.

Ο σκοπός είναι επικοινωνιακός, καθώς η Αφροδίτη κυβερνήτης του Ταύρου βρίσκεται στους Διδύμους, και θέλει να περιεργάζεται, ή να ανταλλάσσει δεδομένα. Είναι εκτός ορίων και σε αμοιβαία υποδοχή με τον Ερμή στο ζώδιο του Ταύρου. Η αγάπη για τον λόγο, και την χαρά της συναναστροφής που μεταφέρει και διαδίδει κυριαρχεί, ενώ δίνει κίνητρο σε αποφάσεις που προωθούν την συγκεκριμενοποίηση, σταθεροποίηση και αξιολόγηση μέσα από το πρίσμα της σταθερότητας. Πριν πείσουμε τους άλλους, πρέπει να πείσουμε τον εαυτό. Ο Ταύρος και όλα τα σταθερά ζώδια έχουν να κάνουν με προσκολλήσεις. Όταν κάτι που κατέχεις και είναι δικό σου, πας να το μοιραστείς ή να το επικοινωνήσεις έρχεσαι αντιμέτωπος με το αξιακό σου σύστημα και τον δικό σου τρόπο αξιολόγησης. Είναι μια κοσμική στιγμή ιδιαίτερης δυναμικής να επικοινωνήσουμε και συνδεθούμε με τους άλλους μέσα από όσα πιστεύουμε και αγαπάμε. Η επικοινωνία ανθίζει με ανορθόδοξους τρόπους, ή κάθε ανορθόδοξη “φωνή”, αξία ή έργο μπορεί να βρει κάποιου είδους ευρύτερη απήχηση, και βοήθεια. Η Σελήνη στο ζώδιο της έξαρσης της δίνει το στίγμα της ανάγκης για σταθερότητα, μέσα από όσα απολαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας. Κάθε απειλή η τριγμός στο αξιακό σύστημα σε συλλογικό ή προσωπικό επίπεδο, μπορεί να εξωτερικεύσει μαχητικότητα και την παράδοση της σκυτάλης σε ό,τι ενισχύει μεταρρυθμίσεις, ολοκλήρωση, και προώθηση μιας διεξοδικής δράσης προς μια νέα τάξη πραγμάτων.

Continue reading

Doing things differently – Realising limitations – Creative and Revolutionary acts

daniel-josef-540635-unsplash

We are affected by the Mars-Uranus square above and we may already be feeling a kind of accelerated action and sense of urgency or restlessness building up. This square coincides with some rare and special celestial events this week.

Some thoughts of what this may be about:

This square is part of a longer cycle: The Mars- Uranus synodic period lasts 1.9 years

This is a waning square (270o).

It will last longer due to the Mars Retrograde period (June, 26-August 26, 2018). It coincides with Uranus changing signs from Aries into Taurus, after 7 years. A sign it revisits after 84 years. We also have a New Moon in Taurus, placing emphasis on new beginnings. There is something very special and celestially extraordinary about this coming week so we may fluctuate between being distracted,  restless, or just purely wanting to take a bold risk or initiative in some new direction. Despite of what may manifest, the energy is shifting grounds and this may be literal or metaphoric in relation to one’s personal circumstances and vantage point. 

The waning square of the cycle is somewhat Saturnian in nature, it is about changing direction, letting go of things, and realising limitations or worn out structures. It heightens our awareness in the collective sphere, through crisis or tension.

I can’t help thinking that Mars now in the final degree of Capricorn represents Cronus’s actual sickle (the weapon) in the myth of castration of his father Ouranos: and from a severing act Aphrodite was born! values and love, the pleasure principle —-> and uranus changes signs after 7 years a day before the perfection of the square! it enters Taurus, a Venus ruled sign. The established order of things in an area of our world is going to change, and will be taking a new direction. The transit of Uranus in Taurus will reverberate this square in the 7 years to come. It is present in the Ingress chart. The two planets speak about autonomy and independence; disruption, yet also alternate and liberating action. So as Mars is in some conflict with Uranus, Venus is coming into “view” which energises the parts of our consciousness of what we appreciate and what we don’t; essentially what is of value to us!

Mars is ruled by Saturn (Cronos): Saturn is the hand holding the sickle

Something has to go, as the two planets are entering a new territory in new signs (Aquarius and Taurus). Figuring out what to do in a totally new territory may require bending some rules, or destabilise a previous order of things in order to seek a new direction. It may involve groups, organisations and collective endeavours, or just our very own sense of identity and autonomy. It may be the unknown factor that feels disruptive for a while, yet this is signifying the beginning of an effort for consistently pursuing change and reform. It is about activism and revolutionary acts, to do with innovation and value systems.

There is a sense of reaching one’s limits with one’s creative force, expression of individuality, autonomous rebellion or enthusiasm, or reaching a stage of shaping and giving form to something even almost by accident. There is no need for unnecessary risks or extremities, cause it seems we need to be alert and pay attention while the energy is shifting…

We may need to be brave and do the right thing. We may need to use our courage, strength, or pioneering acts in order to awaken or reform some part that is of value to us. Change the order of things. Become more conscious about what is worn out or is not serving its purpose anymore. This may be enforced or voluntary. It may be a surprise or a shock. It may be disruptive. It is an act of liberation. It is about an ultimate act, a revolution or an alternative course of action. This may be an urgent situation, a need to cut off something or detach from somewhere in order to enter new territory: An awakening of values, relationships and unions, that affects our sense of self-worth personally and collectively is being set in motion in new landscapes.

 

The 3 hits of Mars-Uranus square at 00-02 degrees Aquarius-Taurus:

May 16, 2018 – Mars Direct/Uranus Direct (00 Aquarius / Taurus)

August 2, 2018 – Mars Rx/Uranus Direct (02 Aquarius / Taurus)

September 19, 2018 – Mars Direct / Uranus Rx (01 Aquarius/Taurus)

Beginning of the cycle: February 27, 2017 at 22 Aries

End of cycle and beginning of new one: February 13, 2019 at 29 Aries

 

© Eleni Kostika 2018

 

Photo by Daniel Josef on Unsplash

Full Μoon at 09 degrees Scorpio 38 ‘

Featured

remi-muller-406055-unsplash

April 29, 2018 – 23:57 UT

Sharing what we value, and how we value ourselves through sharing. Proximity and distance.

Emotional stabilization in a new territory of life or a new more demanding order of things.

How we accept change, and how we negotiate attachments.

The April Full Moon at 09 degrees Scorpio is intense and demanding! It highlights the need for a balancing act between what we value and how we share it through the depths of emotion which may surface as a very real and exalted existential awareness. It is the Sun from Taurus that sheds light on the Moon, so this light comes from a place where self needs to be appreciated and loved, has a sense of value, and is rejuvenated through the senses. The Moon highlights with whom we feel close and with who we can deeply share this. The tension of this polarity is an inquiry into stabilising ground for relationships of all kinds around this theme. We are departing from some place and are moving onto some place else, and this process requires trust and perhaps showing our worth or exposing deep feelings about things. Everything will become more visible and more tangible as the planets in Capricorn, and Sun in Taurus suggest; the past brings memories of experiences (and people) that we recycle and renew over time with more wisdom. It is keeping the real essence of the experience of living that counts. It is a period of reviewing, and deep soul searching or insight, elucidating continuity. Some people will remind us of their presence, some feel more distant; we maybe the ones who attempt closeness or distancing ourselves. Planetary aspects work both ways, depends on which side you are on.

Continue reading

Πανσέληνος στις 09  μοίρες και 38′ Σκορπιού

Featured

remi-muller-406055-unsplash

30 Απριλίου, 2018 – 02:57 τοπική ώρα

Πως μοιραζόμαστε αυτό που αξίζει για μας, και πως εκτιμάμε τον εαυτό μας όταν μοιραζόμαστε. Η εγγύτητα και η απόσταση.

Πόσο μπορούμε να σταθεροποιηθούμε ψυχικά σ’ ένα καινούργιο τοπίο της πραγματικότητας μας ή σε μια νέα τάξη πραγμάτων με περισσότερες απαιτήσεις.

Πως δεχόμαστε τις αλλαγές, και πως διαπραγματευόμαστε τις προσκολλήσεις μας.

Η Πανσέληνος του Απριλίου στις 09 μοίρες Σκορπιού φωτίζει την ανάγκη εξισορρόπησης ανάμεσα σε όλα αυτά που αγαπάμε κατέχουμε και τον τρόπο που τα μοιραζόμαστε μέσα από το φίλτρο της βαθύτερης υπαρξιακής μας συναίσθησης. Θέλουμε να μοιραστούμε αυτά που αγαπάμε, αυτά που κατέχουμε αυτά που μας αναζωογονούν σε επίπεδο αξιών ή αισθήσεων, και είναι η Πανσέληνος που μπορεί να μας δείξει και με ποιούς νοιώθουμε κοντά, και από ποιούς αναζητάμε απόσταση. Αυτό δημιουργεί ένταση αλλά και την ανάγκη να ανακτήσουμε το σθένος μας. Από κάπου φεύγουμε και κάπου πάμε και η διαδικασία αυτή απαιτεί εμπιστοσύνη. Όλα θα γίνουν περισσότερο ορατά και ο χρόνος ή το παρελθόν φέρνει μνήμες από βιώματα και ανθρώπους που ανακυκλώνουμε και αναγεννάμε στο τώρα με περισσότερη σοφία και απόσταγμα ζωής. Είναι περίοδος απολογισμού, διείσδυσης στον ψυχισμό μας και διαλεύκανσης της συνέχειας. Κάποιοι θα μας θυμίσουν την παρουσία τους, κάποιοι απομακρύνονται, ή πράττουμε το ίδιο κι εμείς.

  Continue reading

Οι σημασίες των 12 Οίκων

 Ο 1ος Οίκος είναι Γωνιακός οίκος ζωής.

Ξεκινάει από τον Ωροσκόπο που αντιπροσωπεύει τη στιγμή που παίρνουμε την πρώτη πνοή της ανεξάρτητης ζωής μας και γινόμαστε ένα άτομο με την αίσθηση ενός ξεχωριστού εαυτού. Στο φυσικό επίπεδο αντιπροσωπεύει την υλοποίηση, την ενσάρκωση, το σώμα, τη ζωτικότητα και το περιβάλλον του σώματός μας. Στο πνευματικό επίπεδο είναι το σπίτι του εαυτού ως ατόμου. Το ζώδιο του Ωροσκόπου είναι το φίλτρο που προσδίδει τα χαρακτηριστικά μέσα από το οποία μας βλέπουν οι άλλοι, την προσέγγισή μας απέναντι σε κάθε νέο ξεκίνημα, και το φίλτρο μέσω του οποίου βλέπουμε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο.

Ο 2ος Οίκος είναι Διάδοχος οίκος πλούτου και ουσίας.

Σε φυσικό επίπεδο αντιπροσωπεύει τα υπάρχοντά μας, τους πόρους, τα χρήματα και τις δεξιότητές μας που μας στηρίζουν καθ ‘όλη την διάρκεια της ζωής. Στο πνευματικό επίπεδο αντιπροσωπεύει τις υλικές μας αξίες και την προσέγγισή μας στη διαχείριση των δικών μας χρημάτων. Εδώ αποκτούμε προσκολλήσεις στα υπάρχοντά μας που καθορίζουν την αίσθηση ως προς την  ατομικότητα του 1ου Οίκου και τους πόρους που μας στηρίζουν.

Ο 3ος Οίκος είναι Κατιόντας, οίκος κοινωνικός και σχέσεων.

Σε φυσικό επίπεδο αντιπροσωπεύει τα αδέρφια μας, τους συγγενείς της ίδιας γενιάς, τους γείτονες μας, τα πρώτα στάδια της μάθησης και του σχολείου, σύντομα ταξίδια και όλες τις μορφές επικοινωνίας. Σε πνευματικό επίπεδο είναι τρόπος που επικοινωνούμε, σχετιζόμαστε με όσους είναι στο άμεσο περιβάλλον, και ταξιδεύουμε σε κοντινά μέρη. Εδώ διαμορφώνουμε τις πρώτες σχέσεις μας. Δεν είναι οι σχέσεις που επιλέγουμε. Είναι απλά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με μας.

Ο 4ος Οίκος είναι Γωνιακός και οίκος τέλους ή σύνθεσης.

Σε φυσικό επίπεδο αντιπροσωπεύει το σπίτι μας, την ακίνητη περιουσία, την οικογένεια, την κληρονομιά, τα θεμέλια και τις ρίζες μας. Ως οίκος τέλους ή λήξης αντιπροσωπεύει επίσης το τέλος της ζωής. Στο πνευματικό επίπεδο αντιπροσωπεύει την οικογενειακή δυναμική και συναισθηματική ασφάλεια. Εδώ διασχίζουμε το δυτικό ημισφαίριο στο οποίο δημιουργούμε δεσμούς με τους άλλους και ανακαλύπτουμε το αίσθημα του ότι ανήκουμε σε μια οικογένεια.

Ο 5ος Οίκος είναι Διάδοχος οίκος ζωής.

Σε φυσικό επίπεδο αυτός είναι ο οίκος των παιδιών, της γονιμότητας, της αναψυχής, της διασκέδασης, της κερδοσκοπίας, του ρίσκου, των τυχερών παιχνιδιών, του κίνδυνου και των εραστών/ερωμένων. Στο πνευματικό επίπεδο είναι το σπίτι της δημιουργικής αυτο-έκφρασης, του παιχνιδιού και του κινδύνου. Εδώ αποκαλύπτουμε τα ταλέντα μας, δημιουργούμε, κάνουμε επικίνδυνα πράγματα, και παίρνουμε ρίσκα όταν ερωτευόμαστε.

Ο 6ος Οίκος είναι Κατιόντας, οίκος πλούτου και ουσίας.

Στο φυσικό επίπεδο που αντιπροσωπεύει ασθένειες, υπηρέτες, υπαλλήλους, κατοικίδια ζώα, υποχρεώσεις, καθημερινές εργασίες και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Σε πνευματικό επίπεδο

είναι η αίσθηση του καθήκοντος και της φροντίδας του εαυτού. Εδώ θέλουμε να βοηθήσουμε τους άλλους, να μας εκτιμήσουν για αυτά που κάνουμε, και ο τομέας που φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσω ενός συστήματος υγείας ή τρόπου ζωής.

Ο 7ος Οίκος είναι Γωνιακός και οίκος κοινωνικός και σχέσεων και είναι απέναντι από τον 1ο οίκο

Σε φυσικό επίπεδο αυτός ο οίκος αντιπροσωπεύει όλους τους άλλους γενικά. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ζωή μας: σύντροφο, σύζυγο, επιχειρηματικός συνέταιρο, ανοιχτούς εχθρούς και ανταγωνιστές. Είναι ο οίκος του γάμου, του ανταγωνισμού και του δικαστηρίου. Σε πνευματικό επίπεδο αντιπροσωπεύει τις προβολές που κάνουμε και την αντανάκλαση τους καθώς σχετιζόμαστε, πράγμα που μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας πιο ξεκάθαρα. Εδώ διασχίζουμε το νότιο ημισφαίριο όπου η αντικειμενικότητα ενός άλλου πολώνεται με την υποκειμενικότητα του 1ου οίκου του εαυτού.

Ο 8ος Οίκος είναι Διάδοχος, οίκος τέλους ή σύνθεσης και βρίσκεται απέναντι από τον 2ο Οίκο

Σε φυσικό επίπεδο αντιπροσωπεύει κοινούς πόρους, κληρονομίες, χρέη, φόρους, χειρουργικές επεμβάσεις, χρόνιες ασθένειες και τον θάνατο. Στο πνευματικό επίπεδο, αντιπροσωπεύει την εγγύτητα με τους άλλους στις πλησιέστερες σχέσεις μας. Εδώ είναι ο τομέας που βιώνουμε φόβο, εμμονή, κρίσεις και άλλες σκιώδης πτυχές του ψυχικού εαυτού.  Εδώ συμμετέχουμε στους πόρους των άλλων (κοινοκτημοσύνη) σε αντίθεση προς τους προσωπικούς μας πόρους (2ος οίκος). Είναι ο τομέας που βιώνουμε το θάνατο καθώς χάνουμε ανθρώπους στη ζωή μας.

Ο 9ος οίκος είναι Κατιόντας οίκος ζωής και βρίσκεται απέναντι στον 3ο οίκο

Σε φυσικό επίπεδο είναι ο οίκος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των μακρινών ταξιδιών, των δικαστών, κληρικών, εκκλησιών, θρησκείας, ξένων και της αστρολογίας. Είναι το άγνωστο ή ανοίκειο περιβάλλον, που περιλαμβάνει μακρινά ταξίδια και την φιλοσοφία σε αντίθεση με το οικείο περιβάλλον, τα σύντομα ταξίδια και τις πληροφορίες ή την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που συναντάμε στον 3ο οίκο. Σε πνευματικό επίπεδο είναι ο οίκος στο οποίο διαμορφώνουμε τις δικές μας πεποιθήσεις και την φιλοσοφία μας, μέσω της σοφίας των εμπειριών της ζωής μας, των γνώσεων και σπουδών μας. Εδώ εξερευνάμε την εμπειρία του κόσμου, αποκτάμε πτυχία στον γνωστικό μας τομέα, και ταξιδεύουμε σε νέα μέρη.

Ο 10ος οίκος είναι Γωνιακός και οίκος πλούτου και ουσίας και είναι απέναντι από τον 4ο οίκο.

Σε φυσικό επίπεδο είναι ο οίκος της σταδιοδρομίας, της κοινωνικής υπόληψης, της κοινωνικής θέσης, του δημόσιου και της κυβέρνησης. Σε πνευματικό επίπεδο, είναι η προσπάθειά και τα κίνητρα μας να επιτύχουμε ή να αποκτήσουμε στάτους/κύρος. Είναι ο τομέας όπου προσδιορίζουμε την θέση μας στον κόσμο, και αναζητούμε το αίσθημα του τι ανήκουμε κάπου ευρύτερα, μακριά από την οικογένεια που βρίσκεται στον απέναντι 4ο οίκο. Εδώ διασχίζουμε στο ανατολικό ημισφαίριο του εαυτού και προσδιοριζόμαστε από το εξωτερικό σύστημα αναφοράς του ποιοί είμαστε στον κόσμο.

Ο 11ος Οίκος είναι Διάδοχος κοινωνικός και σχέσεων και βρίσκεται απέναντι από τον 5ο οίκο.

Σε φυσικό επίπεδο είναι οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι γνωριμίες μας και οι ομάδες με τις οποίες σχετιζόμαστε. Σε πνευματικό επίπεδο είναι οι ελπίδες και τα όνειρά μας, και η αίσθηση ότι ανήκουμε σε ένα μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο που μας στηρίζει. Εδώ δημιουργούμε συμμαχίες με εκείνους που μοιραζόμαστε ιδέες και ενδιαφέροντα, ευθυγραμμιζόμαστε με κοινωνικούς σκοπούς, και δημιουργούμε μαζί με άλλους σε αντίθεση με τον 5ο οίκο που είναι ο τομέας της ατομικής δημιουργίας.

Ο 12ος οίκος είναι Κατιόντας, οίκος τέλους ή σύνθεσης και βρίσκεται απέναντι από τον 6ο οίκο.

Στο φυσικό επίπεδο είναι ο οίκος της απώλειας, της θυσίας, των νοσοκομείων, φυλακών, μοναστηριών, τόπων περισυλλογής ή απομόνωσης. Απομακρυσμένων χώρων, κτιρίων και τόπων, καταπιεσμένων ανθρώπων και μυστικών εχθρών. Είναι γενικότερα ένας χώρος απόσυρσης και υπέρβασης. Είναι ο οίκος της ανιδιοτελούς υπηρεσίας και προσφοράς, της φιλανθρωπίας σε αντίθεση με την προσφορά υπηρεσίας που στοχεύει στην είσπραξη ευγνωμοσύνης και την ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης του 6ου οίκου. Σε πνευματικό επίπεδο ονομάζεται ο οίκος της αυτο-αναίρεσης, επειδή σχετίζεται με την τάση φυγής, τους εθισμούς και τη διάλυση του εγώ. Ωστόσο, η διάλυση του εγώ επίσης σημαίνει την διάλυση της ανεξάρτητης ή αυτόνομης συνειδητότητας μας και έτσι στον 12ο οίκο έχουμε την δυνατότητα να αντιληφθούμε την μαγική διασύνδεση όλων των πραγμάτων και να βιώσουμε την σχέση μας με την ολότητα του σύμπαντος.

© 2018, Ελένη Κωστίκα

 

Αναφορές: Στήβεν Αρόγιο, Η αστρολογία, η Ψυχολογία και τα τέσσερα στοιχεία, Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος, Αθήνα 2003